Testbarhetsfokus: Nøkkelen til effektiv kvalitetssikring av din applikasjon

For å oppnå effektiv ende-til-ende testautomatisering er testbarhet en nøkkelkomponent som må adresseres tidlig i utviklingsprosessen.

Linda Solberg Brattli

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Ende-til-ende testautomatisering er en viktig del av kvalitetssikringsprosessen for moderne applikasjoner. Det muliggjør automatisert testing av hele applikasjonens funksjonalitet fra start til slutt, noe som sparer tid og ressurser samtidig som det øker påliteligheten til testingen. For å oppnå effektiv ende-til-ende testautomatisering er testbarhet en nøkkelkomponent som må adresseres tidlig i utviklingsprosessen. 

Hva er testbarhet? 

Testbarhet refererer til applikasjonens evne til å bli testet på en effektiv og pålitelig måte. I konteksten av ende-til-ende testautomatisering innebærer testbarhet å bygge applikasjonen på en måte som gjør det enkelt å automatisere testingen av hele applikasjonens funksjonalitet. Dette inkluderer å sikre at alle deler av applikasjonen er tilgjengelige for automatiserte tester, og at testene kan kjøres kontinuerlig gjennom ulike scenarier. 

Hvorfor er testbarhet viktig? 

 • Effektivitet: En testbar applikasjon gjør det mulig å automatisere testingen av hele applikasjonens funksjonalitet, noe som sparer tid og ressurser i forhold til manuell testing. 

 • Pålitelighet: Testbarheten til en applikasjon bidrar til å sikre påliteligheten til automatiserte tester, da de kan kjøre jevnt gjennom ulike scenarier uten å støte på uforutsette problemer. 

 • Skalerbarhet: Med en testbar applikasjon kan automatiserte tester enkelt skaleres etter behov, slik at man kan teste flere funksjoner og scenarier uten å øke manuelle ressurser.

Å legge til rette for testbarhet er et felles ansvar på tvers av flere roller i teamet: 

 • Utviklere har ansvaret for å skrive ren, modulær og testbar kode som gjør det enkelt å automatisere testingen av applikasjonen 

 • QA har ansvar for å identifisere testbarhetsproblemer og samarbeide med utviklere for å løse dem. De skal også utvikle automatiserte tester basert på testbare krav. 

 • Prosjektledere/teamlead bør sikre at testbarhet blir vurdert og adressert som en del av planleggingen og at teamet har fokus på dette gjennom livssyklusen for programvareutvikling. 

I noen tilfeller kan vi støte på utfordringer der det nødvendige grunnarbeidet for å sikre testbarhet av applikasjonen ikke er fullført, noe som resulterer i at testprosessen blir betydelig mer krevende. Samtidig kan det være forventninger om at QA-teamet skal kunne implementere ende-til-ende testautomatisering innen kort tid, til tross for at forutsetningene for testingen ikke er helt på plass. 

Det kan være forventninger om at QA-teamet skal implementere ende-til-ende testautomatisering på kort tid, uten at forutsetningene for testingen er på plass.  

Noen av konsekvensene kan være: 

 • Manglende tilgang til applikasjonskomponenter: Hvis applikasjonen ikke er tilstrekkelig modulær og testbar, kan det være vanskelig for QA å få tilgang til og teste individuelle komponenter separat. Dette kan føre til at automatiserte tester må utvikles på et høyere nivå, noe som kan gjøre testene mindre pålitelige og mer komplekse å vedlikeholde. Samtidig kan økt modularitet av komponenter, dersom det ikke er implementert med testing i tankene, gjøre det vanskeligere å få tak i spesifikke elementer. 

 • Vanskeligheter med å isolere feil: Når en applikasjon ikke er tilstrekkelig testbar, kan det være vanskelig å isolere og identifisere feil når de oppstår. Dette kan føre til lengre feilsøkingstid og økt kompleksitet i feilhåndteringen. 

 • Tids- og ressurskrevende testing: Hvis automatiserte tester må utvikles på et høyere nivå på grunn av manglende testbarhet, kan det føre til at testing tar lengre tid og krever flere ressurser. Dette kan forsinke levering av produktet og øke kostnadene for testing. 

 • Økt vedlikeholdsarbeid: Når automatiserte tester er komplekse og ikke basert på testbare komponenter, kan de være vanskeligere å vedlikeholde over tid. Dette kan føre til økt arbeidsbelastning for QA-teamet når det gjelder å oppdatere og rette opp tester etter hvert som applikasjonen endres. 

 • Manglende dekning av kritiske scenarier: Hvis testene ikke kan nå alle deler av applikasjonen på grunn av manglende testbarhet, kan det føre til manglende dekning av kritiske scenarier. Dette øker risikoen for at feil oppdages sent i utviklingsprosessen eller etter at produktet er lansert. 

Tips til hvordan teamet kan øke testbarheten 

 • Modularisering av kode: Del opp koden i små, uavhengige moduler som kan testes separat. Dette gjør det enklere å identifisere og rette opp feil, samt å gjenbruke kode i ulike deler av applikasjonen. 

 • Implementering av enhetstesting: Skriv enhetstester for hver modul eller komponent for å sikre at de fungerer som forventet. Dette hjelper med å oppdage feil tidlig i utviklingsprosessen og øker påliteligheten til koden. 

 • Klare grensesnitt og API-er: Definer tydelige grensesnitt og API-er mellom forskjellige komponenter i applikasjonen. Dette gjør det enklere å teste integrasjonen mellom komponentene og sikrer at de samhandler på en forutsigbar måte. 

 • Bruk av standardverktøy og rammeverk: Benytt deg av velkjente testingrammeverk og verktøy som støtter automatisert testing. Dette gjør det enklere å implementere og vedlikeholde tester, samtidig som det sikrer at best practices blir fulgt. 

 • Involver QA tidlig i utviklingsprosessen: Sørg for å involvere QA tidlig i planleggingen og designfasen av applikasjonen for å sikre at testbarhet og kvalitetssikring får et økt fokus tidlig. 

 • Utvikling av test/QA strategi: Utvikle en teststrategi som inkluderer enhetstesting, integrasjonstesting og ende-til-ende testing. Dette sikrer at alle aspekter av applikasjonen blir testet grundig og at automatisering er bakt inn fra start av. 

 • Automatisering av tester: Prioriter automatisering av tester der det er mulig, spesielt for gjentakende eller tidkrevende oppgaver. Dette frigjør tid for manuell testing av mer komplekse scenarier. 

 • Kontinuerlig forbedring: Jobb kontinuerlig med å forbedre prosesser og metoder. Evaluer regelmessig testbarheten til applikasjonen og identifiser områder for forbedring. 

Å sikre testbarheten til en applikasjon er en kontinuerlig prosess som krever samarbeid og engasjement fra både utviklere og QA-teamet. Ved å implementere beste praksis for testbarhet, fra modularisering av koden til utvikling av en omfattende teststrategi, kan vi sikre pålitelig testing og levere produkter av høy kvalitet til sluttbrukerne. La oss fortsette å jobbe sammen mot dette felles målet og inspirere hverandre til kontinuerlig forbedring. 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss